آنلاین 71
سه شنبه 9 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
نگاهی بە اعراضات یك سال گذشته شهر بانه

اوين فرجى

آغاز اعتراضات شهرستان بانه از آنجا  شروع شد كه دو شهروند كولبر بر اثر تيرندازى نيروهاى انتظامي رژيم آخوندي ايران به شهادت رسيدن. بعد از شهادت اين دو جوان مردم بانه خواستار مجازات مأموران نيروى انتظامى  شدند، كه در مقابل خواست مردم، نيروهاي انتظامى هيچ اقدامى به عمل نياوردند كه به دنبال بى توجهى سردمداران حكومتى، مردم  درخيابانها  و ميادين شهر به  تظاهرات و تحسن روى آوردند.

لازم به ذكر است كه حتى فرماندار  بانه حاضر به پاسخگويى  مردم نشد كه عدم باسخگويى فرماندار،  اعتراضات مردم با بستن مغازه ها و بازارها به نارضايتى هاى خود ادامه دادند. با جدى تر شدن اعتراضات مردمى، نهادهاى حكومتى و امنيتى و نيروهاى مسلح رژيم با اعمال فشار و تهديد بيشتر و استفاده از گاز اشك آور به سركوب مردم دست زدند، عليرغم  عملكردهاى نيروهاى سركوبگر، ايستادگي مردم غيور بانه مورد تحسين بوده و باعث آن شده كه فرمانداري بانه اين شهرستان را ترك نماييد.

لازم به ذكر است، حكومت در ماههاى اخير اقدام به بستن مرزهاى بانه، مريوان، سردشت، پيرانشهر كرده  و با بستن مرزها بخصوص مرزهاى كولبرى  سبب تشديد شديد بيكارى و فقر  در شهرهاى مذكور شده. با اعمال اين سياست ضد مردمى  و به دنبال بستن مرزها بازاريان و كسبه فراخوان داده و دست به اعتصاب سراسرى زدن و مغازداران  و كسبه بانه بعد از اعتصاب گسترده به سمت فرماندارى حركت كرده و با پهن كردن سفرهاى خالي وضعيت فعلي معيشتى شان را نشان دادند.

 اينك اعتراضات  مردم بانه ادامه دارد و مسئولين حكومتى هيچ گونه اقدامي در راستاى نيل به خواسته هاى  مردم  نكرده اند.

 اتحاد و اعتراضات جمعي  مردم قهرمان بانه نشان ميدهد  كه هر اندازه نيروهاى سركوبگر و دستگاهاى امنيتي رژيم مجهزتر و خشنتر عمل كنند  در مقابل  همبستگي  مردم بجز تسليم به عزم مردم غيور راه ديگرى نخواهند داشت.

آنطور كه نمايان است در برابر اين اتحاد و همبستگي قاطعيت خلل ناپذيرمردم، مسئولان مربوطه رژيم  مجبور به تن دادن به خواستهاى  مردم ميشوند.

شكى نيست اعتراضات 20 روزه مردم قهرمان بانه در تاريخ مبارزاتى مردم كوردستان و ايران در برابر حاكميت مستبد آخوندى سرآغاز فصلى جديد در مبارزات حقطلبانه مردم كورد ميباشد.

درود بر مردم قهرمان شهر بانه و شهرهاى كوردستان
تاریخ منتشر شدهت: 2018-05-04 19:24:23
بخش ( اجتماعی )  بخش : اخبار ایران   تاریخ : 2023-05-30

مصاحبه

سیاسی