آنلاین 93
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
تێکۆشان شماره ٣٢٤


تاریخ منتشر شدهت: 2020-10-18 22:34:20
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی