آنلاین 122
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
تێکۆشان شماره ٣٢٥


تاریخ منتشر شدهت: 2020-11-24 22:39:58
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی