آنلاین 121
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
انتقاد، راهکاری برای پیشبرد جامعە

شورش حاجی


قبل از هرچیز، یکی از راهکارهاى نشان دادن  شجاعت، تمرین کردن در قبول انتقادپذیری و شنیدن انتقاد اصولی و متمدنانە و کوشیدن برای انکە ازآن به خوبى استفادە نمود و آنرا عملی کرد و همچنین یاد بگیریم کە چگونە واقع بینانە انتقاد بگیریم و انتقادهایمان دور از الفاظ غیرمتعارف و پرنسیبها در ارتباط معمولی،عقلانی و اخلاقی باشند. بی تردید هنگامی انتقاد گرفتە میشود کە رویداد یاکاری، بە طبع و خواست ما نیست و حق خود میدانیم برای بهتر بودن، انتقاد بگیریم، وکاری کنیم تصمیمات بهتر و کارها منظمتر انجام شود. بی شک نوع انتقاد، زمان انتقاد و همچنین چهارچوب انتقاد باید مشخص شود، و نباید بر مبنای کینە و ابراز احساسات و تفکرات نادرست باشد. برای نمونە هنگامی کە یک کورد بە شیوەی نادرست بە مقدسات ملی و میهنی حملە میکند نباید توقع داشتە باشد تا بی احترامیهایش را بە منزلەی انتقاد قبول کنند، یا زمانی کسی در در چهارچوب تشکیلاتی سیاسی ویا هر ارگانی کە بە خواست خودش آن را پذیرفتە ودر آن ساختار است بەنام انتقاد، بە پرنسیب و افتخارات تشکیلات یا ارگان مربوطه بی احترامی میکند، نەتنها انتقاد بەشمار نمی اید بلکە، نقض اصول انتقاد است، و بە نادانی و خدمت بە دشمنان تشکیلات و آب در آسياب دشمن ريختن، تلقی میشود. کسی کە ناآگاهانە و دور از اصول و برنامە انتقاد میكند، را میتوان بە کسی تشبیە کرد کە تفنگی پراز فشنك  در دست و آنرا روبە نزدیکانش میگیرد، بی خبر ازآنکە نمیداند چەکسی را میکشد و چە خطری را متوجه نزدیکانش میکند، و یا بە مانند کسی کە خودرا بنا میداند  دیواری را میسازد و طولی نمیکشد کە دیوار ویران میشود، انتقاد رامانند شمشیری تیز دردست میگیریم و اگر بەخوبی ازآن استفادە نکنیم هم خود را زخمی کردە و هم قلب نزدیکانمان را میشکنیم.
کسی کە از کار بە خصوصی ویا ازکسی انتقاد میگیرد باید توانایی و فهمش در حدی باشد کە بتواند انتقاد درست و سازندە بگیرد، برای مثال انسان ترسو کە از سایەی خود میترسد، و در هنگام ترس خود را در سوراخ موش قايم ميكند، از کسی کە نترس و شجاع است انتقاد بگیرد و بگوید کە تو در فلان جنگ هیچ کاری نتوانستی انجام بدهی ؛ انتقادش بی اساس و نباید آنرا جدیی بگیریم ، یا کسی کە هیچ آگاهی از پزشکی و درمان بیماریهای خطرناک ندارد، از دکتری کەچندین سال درس خواندە، و تجربەی پزشکی دارد انتقاد کند. بدیهی ست، همەی ما وقتى کە مورد انتقاد قرار میگیریم، خوشنودنمیشویم، اما لازم است همەی افراد جامعە سعی کنیم تا بە انتقاد اهمیت دهیم و همچنین بیاموزیم چگونە انتقاد بگیریم، تا با انتقاد سازندە اصول و حدود خود رابدانیم و هم موجب بی ارزش شدن انتقاد نشویم.
تاریخ منتشر شدهت: 2021-01-07 18:32:39
بخش ( اجتماعی )

مصاحبه

سیاسی