آنلاین 110
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام کاک باباشیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات کردستانی ایران بە قیام سرتاسری شهرهای ایران وکردستان

پیام کاک باباشیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات کردستانی ایران بە قیام سرتاسری شهرهای ایران وکردستان


تاریخ منتشر شدهت: 2022-09-23 17:15:48
بخش ( دبیرکل )

مصاحبه

سیاسی