آنلاین 45
سه شنبه 9 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
پیام دبیر کل سازمان خبات کردستان ایران بە مناسبت حلول ماه رمضان

بە مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان بە هممیهنان مسلمان در كوردستان و ایران و جهان تبریك میگویم.
از خداوند بزرگوار میطلبم پشتیبان ملیتهای ایران در شورش و مبارزە مشروعشان در برابر رژیم دیكتاتوری آ‌خوندی و احقاق آ‌زادی و امنیت باشد.
همچنین بە این مناسبت از ثروتمندان و سرمایەگذاران در كوردستان وایران میخواهم، بە خانوادهای بی بزاعت در عموم و بە ویژە بە خانوادە شهدای شورش و خیزشهای مردمی در برابر حاكمیت دیكتاتوری آ‌خوندی همكاری كنند.

بابەشیخ حسینی
2 فروردین 1402 هجری شمسی
تاریخ منتشر شدهت: 2023-03-24 06:48:13
بخش ( دبیرکل )  بخش : اخبار کوردستان   تاریخ : 2023-05-29

مصاحبه

سیاسی