پنج‌شنبه 

16 سپتامبر2723
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

برگزاری جلسە سالانە کمیتە نروژ سازمان خبات کردستان ایران

برگزاری جلسە سالانە کمیتە نروژ سازمان خبات کردستان ایران

روز شنبە 28 مرداد 1400 کمیتە نروژ سازمان خبات کردستان ایران بە سرپرستی تشکیلات خارج، نشست سالانە خود را برگزار کرد.
برگزاری جلسە با یک دقیقە سکوت و خواندن فاتحە بە روح پر فطوح شهیدان کورد و کوردستان بەویژە شهیدان سازمان خبات کوردستان ایران کار خود را آ‌غازکرد.
کاک عبدولا قادری مسئول کمیتە نروژ ضمن خوش آمد گویی بە اعضا،برنامە کارى جلسە را تقدیم بە شرکت کنندگان نمود و با اشارە بە عدم برگزاری جلسات حضری در گذشتە آ‌نرا ناشی از شیوع مریضی کرونا و وضعیت نامناسب‌ در نروژ دانست و گفت: همە ما بایستی با فعالیت مضاعف، کوشش کنیم تا کارهای کمیتە بە روال عادی خود برگردد و فعالیتهای لازم را در این راستا داشتە و جمع بندی کنیم، و باید کار و فعالیت همە بخشهای کمیتە را با جدیت انجام دهيم و دنبال کنیم.
بە دنبال آ‌ن کاک علی بهرامی مسئول تشکیلات سازمان خبات در خارج کشور ضمن قدر دانی از اعضای سازمان برای برگزاری این جلسە و شرکت در آن و درک مسئولیتشان برای انجام وظایف تشکیلاتی، برنامە و توصیەهای کمیتە مرکزی سازمان خبات برای کار کمیتە را تقدیم بە جلسە کرد و از مسئولین و کادرهاو اعضاى کمیتە نروژ خواست تا جدی تر و پر انرژی تر از گذشتە، برای پیش برد کارهای سازمان خبات در نروژکوشش کنند و آ‌مادگی اش را برای تسهیل و حمایت از تمام برنامەها و فعالیتهای کمیتە اعلام کرد.
در ادامە جلسە کار و فعایت بخشهای مختلف کمیتە نروژ مورد بررسی قرار گرفت و پروژە و برنامە لازم برای فعالیت بیشتر این بخشها مورد تصویب قرار گرفت.
در پایان اعضای کمیتە نروژ سازمان تصمیم گرفتند کە با روحیەی (خەباتی) بە مبارز در راە خدمت بە ملت و میهن بکوشند و نگذارند هیچ مشکلی سد مانع کارهای سازمان خبات در کشور نروژ شود.


1 سال و 8 ماه و 10 روز و 50 دقیقه پیش

برگزاری جلسە سالانە کمیتە نروژ سازمان خبات کردستان ایران

برگزاری جلسە سالانە کمیتە نروژ سازمان خبات کردستان ایران

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]