پنج‌شنبه 

16 سپتامبر2723
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

شرکت کمیتەی سوئد سازمان خبات در گردهمایی مقابل دادگاە استکهلم

شرکت کمیتەی سوئد سازمان خبات در گردهمایی مقابل دادگاە استکهلم

خبات میدیا: روز سەشنبە 13 اردیبهشت1401 ئاکسیونی با حضور قابل توجهی از ایرانیان آزاد، شاهدین جنایات حمید نوری، خانوادەی قربانیان، اعضا و هواداران سازمان خبات و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، همزمان با روزهای پایانی محاکمەی پاسدار حمید نوری برگزار گردید.
در این آکسیون و گردهمایی حاضرین با سردادن شعارهای مختلف خواهان محاکمە سردمداران رژیم آخوندی بە جرم کشتار جمعی و جنایت علیە بشریت شدند.
همزمان تعدادی بیشمار از شخصیتهای سیاسی ایرانی و سوئدی با ارائەی سخنرانی، حمایت خودرا از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، اعلام داشتند.قابل ذکر است، شماری از مسئولین ،کادر و اعضای کمیتەی سوئد سازمان خبات در این آکسیون حضور داشتند و همصدا با دیگران خواهان محکومیت حمید نوری بە حبس ابد و محاکمەی دیگر سردمداران رژیم جنایتکار آخوندی شدند.


1 سال و 7 ماه و 2 روز و 2 ساعت و 47 دقیقه پیش

شرکت کمیتەی سوئد سازمان خبات در گردهمایی مقابل دادگاە استکهلم

شرکت کمیتەی سوئد سازمان خبات در گردهمایی مقابل دادگاە استکهلم

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]