پنج‌شنبه 

16 سپتامبر2723
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

١۳ آبان, روزی برای خروش دوباره دانش آموز

١۳ آبان, روزی برای خروش دوباره دانش آموز

ماردین زاهدی
انقلاب آزادیخواهی مردم کردستان و ایران روز به روز شعله ور تر شده و ندا و سرود آزادیخواهی در میان اقشار جامعە و در فضای میهن به گوش میرسد و گام بە گام به رستگاری و آزادی نزدیکتر میشویم. نسل جوان و نوجوانان امروزی با تمامی تمایزاتی که بارها به دلیلش سرکوب شده اند, به زیبایی در این برهه زمانی، در عمل اثبات کردند که در درونشان روحی آزادیخواه و عصیانگر در برابر ظلم را دارا هستند. از ابتدای اعتراضات به دنبال شهادت ژینا(مهسا امینی) تا اول ماه آبان بیشتر ۳۳ نفر با میانگین سنی ±۳ تا ±· سال به دست نیروهای سرکوبگر رژیم جانشان را از دست داده و شهید راه آزادی شده اند. این آمار نشانگر توحش و درنده خویی رژیم و عوامل خود فروخته آن است که برای بقایش از هیچ اقدامی روگردان نبوده و تماما در ضدیت با اصول انسانی میباشد.
´´سال پیش و در سال   دانش آموزان در روز ١٣ آبان در مخالفت با حکومت شاهنشاهی به کوی دانشگاه رفته و فریاد نابودی حکومت فاشیستی شاه دیکتاتور را سر دادند که مزدوران آن حکومت به روی آنها آتش گشوده و µ۶ جوان بیگناه را به خاک و خون کشیدند. بدیهیست که تفاوتی میان دیکتاتورها چه با تاج و چه با عمامه وجود ندارد و تنها میزان درندگی آنهاست که متمایزشان میکند. رخداد ها و اتفاقات آن زمان نیز به مثابه امروزی است که دانشگاه و مدرسه رهبران این انقلاب هستند. انقلابی که بسیار خوب میدانیم مخملی نخواهد بود و این رژیم خونخوار هرگز به سادگی تسلیم نخواهد شد. اما نکته اینجاست که عوامل خود فروخته باید بدانند که تاریخ در حال تکرار است و نه تنها آنها بلکه هیچ کس دیگری تاب و توان مقابله با این سونامی آزادیخواهی را نخواهد داشت. مراسم روز چهلم ژینا امینی این واقعیت را به نمایش گذاشت که خروش مردم برای دادخواهی و آزادی هرگز فروکش نخواهد کرد اگر چه خونخواری دشمن بیشتر شده اما در مقابل هر روز که میگذرد عزم جزم برای انتقام خونهای ریخته شده پر قدرت تر میشود. چناچه دیدیم پس از ژینا نوبت به نیکا و غزال و مینو و سایر جانباختگان و شهیدان رسیدە و این پروسه تا پایان دیکتاتوری ادامه خواهد داشت و صد البته عزم مردم کوردستان و ایران نیز برای بازستانی حقوق مردم بیشتر شده است.


1 سال و 1 ماه و 8 روز و 2 ساعت و 25 دقیقه پیش

١۳ آبان, روزی برای خروش دوباره دانش آموز

١۳ آبان, روزی برای خروش دوباره دانش آموز

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]