پنج‌شنبه 

16 سپتامبر2723
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

چند نکتە در مورد انقلاب پیشرو

چند نکتە در مورد انقلاب پیشرو

 هممیهنان گرامی!
مبارزان راه آزادی!
لازم دانستم چند نکتە رابە اطلاع برسانم.
1. ادامه انقلاب و قیام، وظیفه میهنی،ملی، دینی و انسانی میباشد.
بی شک قهرمانی و مقاومت شما مردم مبارز پس از به شهادت رساندن ژینا امینی در مدت 43 روزانقلابتان، در تاریخ ماندگار خواهد شد.
2. ملتهای ایران و به ویژه مردم کوردستان در انقلاب و نهضت و مبارزه، برای احقاق حقوق و آزادی در برابر یکی از ظالم ترین رژیم های تاریخ بشریت هستند. رژیمی که از تمام مرزهای جنایتکارانە و وحشیگری عبور کرده است.
3. در این انقلاب بزرگ، هیچ جریان و هیچ کسی تحت هر اسمی، حق ندارد برای توده های ستمدیده ایران و کوردستان حد و مرز تعیین کند و الفاظ نامناسبی را به انقلاب و مقاومت و قهرمانی مقدس شان پیوند دهد.
4. ملیتهای ایران و مردم کوردستان حق بی حد و مرزشان است تا از تمامی ابزارها و راهکارها برای دفاع از خود و انقلاب مقدس شان در برابر دشمن سفاک استفاده کنند تا آن رژیم سفاک را به زانو درآورند.
در خاتمه از هممیهنان کوردستان ایران و مردم سراسر ایران میخواهم با اتحاد و همبستگی مداوم در انقلاب و خیزش برای احقاق آزادی و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی و جایگزین کردن حکومتی دمکراتیک در ایران بکوشند.

درود بر روح شهدای راه آزادی
مرگ بر رژیم دیکتاتور آخوندی


باباشیخ حسینی
8 ابان 1401


1 سال و 1 ماه و 5 روز و 16 ساعت و 22 دقیقه پیش

چند نکتە در مورد انقلاب پیشرو

چند نکتە در مورد انقلاب پیشرو

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]