پنج‌شنبه 

10 مارس2724
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

فراخوان احزاب و نیروهای سیاسی کردستان ایران 

فراخوان احزاب و نیروهای سیاسی کردستان ایران 
xebatmedia.com

جهت اعتصاب عمومی ٢٥ شهریور 

مردم مبارز کردستان! 
مبارزان سیاسی و مدنی! 
٢٥ شهریور ١٤٠١، ژینا امینی دختر جوان کورد اهل سقز در شهر تهران  بر اثر حملەی نیروهای ضارب و سرکوبگر رژیم جان خود را از دست داد. نام (ژینا) همانگونە کە بر سنگ مزارش نوشتە شد، بە "رمز" قیام مردمی گستردەای تبدیل شد کە از کردستان با شعار "زن، زندگی، آزادی" آغاز گردید و چندی نپایید سراسر شهرها و مناطق ایران و حتی خارج از کشور را فرا گرفت و در ادامەی خود بە "انقلاب زن، زندگی، آزادی" شهرت یافت. انقلاب ژینا مردمی‌ترین و طولانی‌ترین اعتراض و خیزشی است کە توانستە حاکمیت جمهوری اسلامی را بە چالش کشیدە و در جهت سقوط این رژیم سرکوبگر گام بردارد.  
در مدت یکسال گذشتە و در روند این انقلاب، جنبش آزادیخواهانەی مردم ایران بطور عموم و علی‌الخصوص مردم کردستان علیە رژیم حاکم بر ایران مرحلەی نوین و مردمی‌ای جدیدی را تجربە کردە و گامهای قاطعانەای برداشتە کە توقف‌ناپذیر و غیر قابل بازگشت است. نقش چشمگیر زنان در پیشاهنگی این انقلاب، جامعەی ما را از لحاظ اجتماعی یک گام بزرگ بە جلو بردە و افق پیروزی را روشنتر کردەاست. جوانان در اوج جانفشانی در راه یک زندگی آزاد و مطلوب فداکاری کم‌نظیری از خود نشان می‌دهد. 
در سالگرد سربرآوردن انقلاب ژینا جا دارد بە نشانەی تجلیل از یاد و خاطرەی شهدای این انقلاب نوین و تقدیر از قربانیان و زندانیان سیاسی و زندە نگەداشتن جنبش سیاسی، با شکوه تمام بە استقبال این بزرگ‌یاد سیاسی و اجتماعی برویم. در این رابطە پس از چند بار دیدار و رایزنی سیاسی، روز چهارشنبە ١٥ شهریور ١٤٠٢ خورشیدی، احزاب سیاسی کردستان ایران کە عبارتند از: 
- حزب دمکرات کردستان ایران 
- کوملە (سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران) 
- حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) 
- سازمان خبات کردستان ایران 
- حزب آزادی کردستان (پاک) 
- کوملەی زحمتکشان کردستان 
بر نکات زیر بە توافق رسیدند؛ 
١- حمایت از خواست فعالین جامعەی مدنی و تشکلهای مستقل بمنظور تجلیل و شرکت فعالانە در سالروز انقلاب زن، زندگی، آزادی. 
٢- تعیین روز ٢٥ شهریور، بعنوان روز اعتصاب عمومی در سرتاسر کردستان. در این روز همەی مغازەها و بازار و محلهای کار و ادارەجات تعطیل خواهند بود؛ بامداد این روز (٢٥ شهریور)، مردم کردستان بر سر مزار ژینای جوانمرگ و کلیەی شهدا و جانباختگان انقلاب "زن، زندگی، آزادی" در شهرها و روستاهای کردستان حضور یافتە و با نثار گل بر مزار آنان مراسم گرامیداشت شهدا را برگزار خواهند کرد. 
٣- از کلیەی مردم آزادیخواه ایران (زنان، جوانان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، فعالان محیط زیست و ملتهای تحت ستم) در سراسر ایران می‌خواهیم کە از اعتصاب عمومی مردم کردستان حمایت کردە و با اعتصاب عمومی بە همە نشان دهند کە انقلاب "زن، زندگی، آزادی" تا رسیدن بە اهداف خویش کماکان ادامە دارد. 
٤- از تمامی مبارزان انقلابی، نیروها و جریانهای ترقیخواه در خارج از کشور می‌خواهیم بە هر نحو ممکن از اعتصاب عمومی ٢٥ شهریور حمایت بعمل آوردە و در این روز با برپایی راهپیمایی و تجمعات مردمی توجە مردم بشردوست جهان بە حمایت از انقلاب ژینا جلب نمایند. 
٥- هرکدام از احزاب و نیروهای سیاسی کورد حاضر در این نشست، حمایت و شرکت خود در اعتصاب عمومی روز "٢٥ شهریور" و مراسمات برگزار شدە بر سر مزار شهدا و جانباختگان را اعلام می‌دارند. 
 
١٥ شهریور ١٤٠٢ (٦ سپتامبر ٢٠٢٣) 

8 ماه و 24 روز و 16 ساعت و 52 دقیقه پیش

فراخوان احزاب و نیروهای سیاسی کردستان ایران 

فراخوان احزاب و نیروهای سیاسی کردستان ایران 

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]