جمعه 

25 مارس2724
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

قدردانی شش حزب سیاسی کردستان ایران در رابطە با برگزاری شکوهمند اعتصابات عمومی ٢٥ شهریور کوردستان 

قدردانی شش حزب سیاسی کردستان ایران در رابطە با برگزاری شکوهمند اعتصابات عمومی ٢٥ شهریور کوردستان 
xebatmedia.com

مردم حق‌طلب و آزادی‌خواە کوردستان! 
امروز شنبە، ٢٥ شهریور شما مردم سرافراز و مبارز کوردستان از ارومیە، اشنویە، پیرانشهر، ربط، سردشت، مهاباد، بوکان و سقز تا بانە، مریوان، سنە (سنندج)، دهگلان، دیواندرە، بیجار، پاوە، کرماشان، کامیاران و کنگاور بە گرمی از فراخوان شش حزب کوردستان ایران مبنی بر برگزاری اعتصابی گستردە و باشکوە استقبال کردید. 
شما مردم مبارز کوردستان باوجود حکومت‌ نظامی و میلیتاریزە شدن بیش از پیش کوردستان و همەی فشار و تهدیدات نهادهای امنیتی و سرکوبگر رژیم و همەی آن راهکاری امنیتی کە برای ایجاد خفقان بیشتر در کوردستان لحاظ کردە بودند، دوبارە با برپایی اعتصابی گستردە و باشکوە و با تعطیلی بازار در شهرها و دهستان‌های کوردستان ضمن محکوم کردن کشتن ژینا امینی و دیگر جنایات رژیم کە در جریان انقلاب ژینا (زن، زندگی، آزادی) طی یک سال گذشتە رخ دادە است، همزمان جنایات چهار دهە حاکمیت رژیم در حق مردم کوردستان و جنبش سیاسی کورد را رسوا کردید. شما در این اعتصاب دوبارە با اتحاد خود پیام استقامت و همرزمی‌ مردم کوردستان را بە گوش جمهوری اسلامی رساندید و همزمان متاکد شدید کە حامی و پشتیبان احزاب سیاسی خود می‌باشید. در همین راستا ما شش حزب و جریان سیاسی کە این فراخوان را اعلام کردە بودیم، مراتب تشکر و قدردانی خود را  در خصوص ارادە و موضع ستودنی و استوارتان اعلام کردە و  این دستاورد سیاسی تازە را نیز بە عنوان سرمایەای با ارزش برای فراگیرتر شدن مبارزە مدنی و اتحاد جامعە سیاسی کوردستان بەکار می‌گیریم.  
موضع سیاسی و اعتصاب شما کە دوبارە تاکید بر "نە" گفتن‌ها بە جمهوری اسلامی ایران و  مسئولیت‌پذیریتان بە نسبت مسئلە سیاسی مشروع ملتمان است، مکررا نشان داد کە توطئە و سرکوب‌های دشمن هرچقدر هم کە زیاد باشند نە تنها گام‌هایمان را برای مبارزە و مقاومت سست نکردە، بلکە جدی‌تر از پیش بر مشروعیت مبارزەمان تاکید داریم و در حال حاضر ارادە پیروزیمان بیش از هر زمان دیگری است. این موضع سیاسی معنادار شما مکررا اثبات کرد کە سرکوب خونین، بازداشت و شکنجە، اعدام و  ترور و موشکباران نمی‌توانند ارادە ملت کورد را برای تداوم مبارزە و فعالیت تا تامین حقوق مشروع و دموکراتیک‌مان تسلیم کند.  
این اعتصاب دوبارە نشان داد کە کوردستان متحدانە همچنان سنگر تسخیرناپذیر مبارزە برای آزادی بودە و  جنبش سیاسی کورد با رسالتی تاریخی کە بردوش دارد، تا تحقق اهداف مترقی‌خواهانە و انسانی‌اش دست از مبارزە و فعالیت برنخواهد داشت. 
درود بر ارادە تسخیرناپذیر و انقابی‌تان 
درود بر مسئولیت‌پذیری و مقاومت‌تان 
 
 
-حزب دموکرات کوردستان ایران 
-کوملە (سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران) 
-حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) 
-سازمان خبات کوردستان ایران 
-حزب آزادی کوردستان (پاک) 
-کوملە زحمتکشان کوردستان 
 
 
 
٢٥ شهریور ١٤٠٢ شمسی 
(١٦ سپتامبر ٢٠٢٣)

8 ماه و 28 روز و 11 ساعت و 42 دقیقه پیش

قدردانی شش حزب سیاسی کردستان ایران در رابطە با برگزاری شکوهمند اعتصابات عمومی ٢٥ شهریور کوردستان 

قدردانی شش حزب سیاسی کردستان ایران در رابطە با برگزاری شکوهمند اعتصابات عمومی ٢٥ شهریور کوردستان 

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]