چهارشنبه 

9 مارس2724
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

مصاحـبه - ديدگاههاى سازمان خه‌بات در رابطه با مشکلات و اوضاع منطقه. ايران و کردستان

مصاحـبه - ديدگاههاى سازمان خه‌بات در رابطه با مشکلات و اوضاع منطقه. ايران و کردستان

به‌‌‌ منظور اطلاع ييشتر و انتقال ديدگاههاى سازمان خه‌‌‌بات در رابطه با مشکلات و اوضاع منطقه اى و ايران و کردستان و همچنين اوضاع جنبش کرد و اپوزسيون ايرانى ، تيکوشان گفتگويی با آقاى کاک باباشیخ حسينى دبير کل سازمان خه‌‌‌بات کردستان ايران ترتيب داده‌‌‌ که‌‌‌ ايشان به‌‌‌ پرسشهاى تيکوشان بدين گونه‌‌‌ پاسخ داده‌‌‌اند.

کاک باباشيخ سال ٩٠  هجرى شمسی به‌‌‌ پايان رسيد و سال ٩١ آغاز گرديد، به‌‌‌ نظر شما در سال گـذشته‌‌‌ جنبش کرد در چه‌‌‌ شرايطى بود و آيا کارى بوده‌‌‌ که‌‌‌ مى بايست انجام گيرد و موفق به‌‌‌ انجام آن نبوده‌‌‌ايد?

پاسخ: مى توان گفت شرايط کورد در مجموع خوب بوده‌‌‌ است. اکنون ملت کورد و قضيه آن در مراکز جهانى و در مجموع کشورهاى جهان يکى از مباحث است و اندک نهاد جهانى وجود دارد که‌‌‌ به‌‌‌ نسبت مشکل کورد و خواسته‌‌‌هايش بی اطلاع باشد. بی ترديد اقليم کردستان و حاکميتى که‌‌‌ در کردستان عراق وجود دارد، بسيار حائز اهميت و ارزشمند است. اگر از مشکلات کرد در هر کدام از قسمتهاى کردستان صحبت کنيم، بی گومان سخن ديگرى است و به‌‌‌ دقت و زمان بيشترى نيازمند است. من به‌‌‌ تحليل شرايط و اوضاع جنبش و مشکلات کورد در کوردستان ایران مى پردازم. مى بايست اتحاد و همبستگى در ميان نيرو و جريانهاى سياسی، به‌‌‌ مثابه‌‌‌ يکى از فاکتورهاى ترغيب و تشويق مردم و پيروزى بر دشمنان تحقق مى يافت، اما همچنان که‌‌‌ شاهديم این هدف و خواسته‌‌‌ اکثریت مردم کوردستان تا کنون هم، تحقق نيافته‌‌‌ است. به‌‌‌ باور من يکى از وظايف اصلى نيروهاى سياسی در طى سال جديد، تلاش براى ايجاد اتحاد و همبستگى و هم صدايست. به‌‌‌ ويژه‌‌‌ بايستى نيروهاى مسئول کوردستان در قبال اهداف والاى ملى از منافع حزبی خود چشم پوشی نمایند. به‌‌‌ همین خاطر اهمیت دارد که‌‌‌ نيرو جريانهاى سياسی همچون وظيفه اى سياسی و ملى و ميهنى در مسير پروسه‌‌‌ اتحاد و همبستگى، تشکیل هر نوع پلاتفورم ملى را با ارزش و حائز اهميت تلقى نمایند.


تيکوشان : سال جديد سال تعيين تکليف چندين نظام ديکتاتورى بود، طيف وسيعى به‌‌‌ دليل نتيجه‌‌‌ تغييرات و برنده‌‌‌ شدن نيروهاى مذهبى در انتخابات به‌‌‌ شکست دمکراسى در اين کشورها اشاره‌‌‌ نموده‌‌‌اند. خوانش شما براى اين تغيير و تحولات که‌‌‌ به‌‌‌ بهار عربی موسوم گرديد چيست و آیا اين روند ادامه‌‌‌ خواهد داشت و يا پس از سوريه‌‌‌ خاتمه‌‌‌ خواهد يافت?


پاسخ: قبل از هر تجزيه‌‌‌ و تحليلى ، بر اين باورم که‌‌‌ قيام و خروش کشورهاى عربی نقطه عطفى حائز اهمیت در تاریخ اين کشورها محسوب شده‌‌‌ و همچنين آغازى نيک و پر دستاورد براى مردم اين کشورها که‌‌‌ حاکميت ديکتاتورى در آنها حاکم بود محسوب مى شود. شايد پس از سرنگونى قدرتهاى ديکتاتورى در کشورهاى عربی، همه‌‌‌ خواسته‌‌‌ و اهداف مردم تحقق نيافته‌‌‌ باشد، اما انتخابات و مشارکت آزادنه‌‌‌ مردم و راه‌‌‌يافتن نمايندگان مردم به‌‌‌ مراکز حکومتى يکى از فاکتورها اصلى براى تثبيت دمکراسی و آزادى محسوب مى شود. البته‌‌‌ که‌‌‌ سخن از دمکراسی به‌‌‌ ميان مى آيد بدين معنا است که‌‌‌ هواداران هر تفکر و عقيده‌‌‌اى قادر باشند از طریق مراکز قانونى گـذارى و اجرايی در حکومت شرکت نموده‌‌‌ و فعال باشند. روشن است در کشورهاى که‌‌‌ اکثريت آنان مسلمان هستند، بی ترديد اين طيفها اکثريت نمايندگان را کسب مى کنند، اما بايستى اين حقيقت را نيز فراموش نکنيم که‌‌‌ وجود حاکميتى دينى همسو و هم منافع با دمکراسی نيست، بلکه‌‌‌ بهتر است حکومتها غيره‌‌‌ دينى بوده‌‌‌ و دين از حکومت تفکيک گردد و حکومت و قانون امورات همه‌‌‌ کشور و عموم اقشار جامعه‌‌‌ را مديريت نموده‌‌‌ و نماينده‌‌‌ همه‌‌‌ مردم باشد. به‌‌‌ همين خاطر اگر حکومت دينى در هر کدام از کشورها حاکم گردد به‌‌‌ عقيده‌‌‌ من دمکراسی به‌‌‌ معناى واقعى تحقق نيافته‌‌‌ است. در رابطه با قيام مردم سوريه‌‌‌ به‌‌‌ باور من، به‌‌‌ نسبت قيامهاى کشورهاى ليبى و مصر و تونس بايد تفاوتهاى قائل شد، يکى از تفاوتها عدم اتحاد و همکارى نيرو و جريانات اپوزسيون اين کشور است. دوم اينکه‌‌‌ چندين کشور جهان به‌‌‌ ويژه‌‌‌ چين و روسيه‌‌‌ راه‌‌‌ هر تصميم قاطعانه بين المللى را عليه‌‌‌ رژيم بشار اسد مسدود نموده‌‌‌اند. سوم اينکه‌‌‌ رژيم آخوندى همکاريهاى بسيار وسيع تسليحاتى و اقيصادى و اعزام نيرو با رژيم بشار اسد داشته‌‌‌ و از اين طريق تا حدى مانع تضعيف ديکتاتورى سوريه‌‌‌ مى گردد. اين نکات تا کنون از ساقط شدن بشار اسد و پيروزى قيام مردم سوريه‌‌‌ جلوگيرى نموده‌‌‌ است. البته‌‌‌ لازم است که‌‌‌ بگويم که‌‌‌ عليرغم همه‌‌‌ تهديدات و سرکوب بی رحمانه‌‌‌ قيام مردم در نهايت موفقيت از ان مردم سوريه‌‌‌ و سرنگونى بشار اسد خواهد بود.


تيکوشان: پيش بينى شما از اوضاع ايران در سال ٩١ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ بحرانهاى يکى پس از ديگرى چيست?


پاسخ: نمى توان کاملا اوضاع آتى ايران را پيش بينى نمود، اما ثابت شده‌‌‌ که‌‌‌ رژيم آخوندى هيچ نوع مشروعيتى در ايران ندارد، عدم مشروعيت حاکميت آخوندى موحب عميق تر شدن معضلات و مشکلات و شقه‌‌‌هاى درون حاکميت خواهد بود. در ارتباط با مردم و حاکميت، روشن است که‌‌‌ هرگز اين حکومت آماده‌‌‌ نخواهد بود ابتدايی ترين حقوق و آزادى را براى مردم تأمين نمايد و حقوق اساسی مردم را رعايت کند. به‌‌‌همين خاطر هر توطئه و نيرنگ رژيم در راستاى جلب توجه‌‌‌ مردم بی ثمر خواهد بود و بالعکس مردم را به‌‌‌ نسبت حاکميت عصبانى تر خواهد نمود. احتمالا به‌‌‌ دليل فشارهاى مستمر و طاقت فرسا، گسترش فضاى ترس و رعب و وحشت و کشتار و زندان، رژيم توانسته‌‌‌ باشد همکنون ادامه‌‌‌ حيات دهد، اما واقعیي اين است که‌‌‌ شکاف عميقى در ميان مردم و حاکميت ايجاد گشته‌‌‌ و هرگز رژيم قادر به‌‌‌ التيام زخمهاى مردم نخواهد بود. در ارتباط با برنامه‌‌‌ و طرحهاى هسته‌‌‌اى و اتمى، عليرغم همه‌‌‌ امتيازات جامعه‌‌‌ جهانى به‌‌‌ رژيم آخوندى، روشن و آشکار است که‌‌‌ هرگز رژيم حاضر نخواهد بود برنامه‌‌‌هاى هسته‌‌‌اى خود را کنار بگـذارد و اگر با کشورهاى ١+٥ سر ميز مذاکره‌‌‌ مى نشيند، تنها با هدف وقت کشى و خريدن وقت بيشتر براى ادامه‌‌‌ برنامه‌‌‌هاى خود است . در حقيقت خامنه‌‌‌ای و همه‌‌‌ مهره‌‌‌هاى حاکميت، طرحهاى اتمى را به‌‌‌ منشأ اقتصاد حکومت و وسيله‌‌‌اى براى بقاى خود تلقى مى نمايند. به‌‌‌ همين دليل دست برداشتن از برنامه‌‌‌ اتمى به‌‌‌ معناى مرگ رژيم خواهد بود. بر همين پایه‌‌‌ بسيار دشوار خواهد بود رژيم دست از برنامه‌‌‌هاى اتمى خود بردارد، حتى اگر بزرگترين امتيازات جهانى را کسب نمايد. به‌‌‌ همين خاطر به‌‌‌ گمان من در سال ١٣٩١ نيز مشکلات داخلى و خارجى رژيم و همچنين اعتراضات مردم ادامه‌‌‌ خواهد داشت و احتمال اين بسيار قوى است که‌‌‌ جهان ناچار به‌‌‌ اخذ تصميم نهايی در مقابل رژیم ايران گردد.


آيا شما احساس نمى کنيد که‌‌‌ مردم دچار بی تفاوتى گشته‌‌‌اند? زيرا در انتخابات اخير مجلس نمونه‌‌‌هاى از عدم استقبال مردم از خواسته‌‌‌ تحريم احزاب سياسی ديده‌‌‌ شد. دليلش چيست?


فکر نکنم مردم بی تفاوت شده‌‌‌ باشند در برابر سرنوشتشان، در پاسخ پرسش قبلى اشاره‌‌‌ کردم که‌‌‌ فشار و تهديد و ايجاد رعب و وحشت، دلايلى هستند براى اينکه‌‌‌ مردم قادر نباشند آنچنان که‌‌‌ لازم است و براساس انتظارها وارد عرصه‌‌‌ گردند.ندر رابطه با پاسخ منفى مردم به‌‌‌ خواسته‌‌‌ جريانهاى سياسی، بايد شرايط وخيم اقتصادى و سياسی و همچنین تهديد و سرکوب حاکميت را در قبال مردم مدنظر قرار داد. نبايد فراموش کنيم که‌‌‌ کنترول شديد مردم توسط نهادهاى امنيتى بيش از گـذشته‌‌‌ افزايش يافته‌‌‌ است. هر روز مراکز امنيتى به‌‌‌ شيوه‌‌‌اى بی رحمانه‌‌‌تر با مردم مقابله‌‌‌ مى کنند، وقتى که‌‌‌ شرايط بدين گونه‌‌‌ باشد و همه‌‌‌ اين فشارهاى اقتصادى و سياسی و اجتماعى روى دوش مردم سنگينى نمايد، مردم قادر نخواهند بود وظايف خود را بدرستى انجام داده‌‌‌ و به‌‌‌ ظاهر هم اگر باشد در بعضى از نمايشها و يادبودهاى رژيم شرکت خواهند کرد. البته‌‌‌ اين بدین معنى نيست که‌‌‌ مردم پاسخ منفى به‌‌‌ احزاب داده‌‌‌ باشند و مردم بی تفاوت بوده‌‌‌ و رژيم کنونى را قبول دارند.
اگر نهادى بين المللى همچون سازمان ملل متحد بر انتخابات نظارت داشته‌‌‌ باشد و مردم مطمئن باشند که‌‌‌ هيچ عواقبى تهديدشان نخواهد نمود، بی ترديد رژيم و عواملش پاسخ واقعى را دريافت خواهند کرد و از جانب مردم مهر مرگ و باطل به‌‌‌ اين رژیم زده‌‌‌ خواهد شد.


تيکوشان: راههاى برون رفت از اين مشکلات و محکم تر نمودن ارتباط احزاب و مردم کردستان چيست?


همچنانکه‌‌‌ قبلا هم به‌‌‌ ان اشاره‌‌‌ نمودم اتحاد و همکارى ميان نيرو و جريانهاى سياسی کوردستان و همچنیين تلاش مشيرک براى جلب حمايت و همکارى جهانى و حمايت از خواسته‌‌‌هاى مردم ايران و کوردستان يکى از راههاى برون رفت از اين شرايط جنبش کوردستان و جنبش آزاديخواهى مردم ايران است.


کاک باباشیخ حسینى از برگزارى کنگره‌‌‌ ملى در اقليم کردستان سخن به‌‌‌ ميان آمده‌‌‌ است. ديدگاه‌‌‌ شما در رابطه با اين کنگره‌‌‌ چيست? آیا زمينه‌‌‌هاى عملى برگزارى کنگره‌‌‌ موجود و دستاورد و نتايج آن در صورت برگزارى کنگره‌‌‌ چه‌‌‌ خواهد بود? برگزارى کنگره‌‌‌ ملى و گام برداشتن به‌‌‌ سوى جمع نمودن همه‌‌‌ نيرو و جريانهاى سياسی قسمتهاى کوردستان بسيار حائز اهميت مى باشد، اما برگزارى کنگره‌‌‌ ملى کار و فعاليت بيشترى را مى طلبد و بهتر است قبل از بستن کنگره‌‌‌ ملى براى موفقيت بيشتر و تصميمات مهم و موثر نظرات و تذکرات نيرو و جريانهاى سياسی مورد توجه‌‌‌ قرار گيرند. البته‌‌‌ برگزارى کنگره‌‌‌ ملى با مشکلات و محدوديتهاى نيز روبرو خواهد شد و توسط رژيمهاى اشغالگر کردستان تلاشهاى براى ايجاد مشکل بر سر راهمان وجود خواهد داشت. همچنين فقدان همکارى و همبستگى لازم در ميان نيرو و جريانهاى کورد موفقيت کنگره‌‌‌ و نتايجش را دشوار خواهد نمود.
تيکوشان: کاک باباشيخ در جواب پرسشهاى قبلى هم به‌‌‌ اتحاد و همصدايی صفوف کورد اشاره‌‌‌ نموده‌‌‌ايد? اما واقعا دليل عدم تشکيل اتحاد چيست? سازمان خه‌‌‌بات در اين راستا چه‌‌‌ کارهاى انجام داده‌‌‌? همچنين چه‌‌‌ جبهه‌‌‌ و اتحادى را به‌‌‌ ايده‌‌‌الترين نوع اتحاد محسوب مى کنيد?


پاسخ: بی ترديد در هر جبهه‌‌‌ کردستانى و یا هر پلاتفرمى بهتر آن است که‌‌‌ مجموع نيروهاى کردستان را مشمول خود قرار دهد. اگر جبهه‌‌‌ و پلاتفرمى فراگير و همگانى هم تشکيل نشد، وجود چند اجتماع و جبهه‌‌‌ از هيچ بهتر خواهد بود، به‌‌‌ شرطى که‌‌‌ در ميان هر جبهه‌‌‌ و پلاتفرمى همکارى و تبادل نظر و توافق موجود باشد. اگر در همه‌‌‌ موضوعات هم توافق صورت نگرفت حداقل بر روى شمارى از موضوعات مهم هم نظرى و توافق وجود داشته‌‌‌ باشد. در اين ارتباط سازمان خه‌‌‌بات کردستان ايران، به‌‌‌ اندازه‌‌‌ توانايی خود براى نزديکى جريانهاى کردستانى تلاش نموده‌‌‌ و در صدد بوده‌‌‌ اتحاد و همفکرى در بين نيروهاى جنيش آزاديخواهانه‌‌‌ کردستان ايجاد گردد و در آينده‌‌‌ نيز اين روند را ادامه‌‌‌ خواهد بود.


تيکوشان: کاک باباشيخ اخيرا فعاليتهاى در بين اپوزسيون سراسرى از جمله‌‌‌ تجمعات و نشستهاى در چند کشور جهان توسط احزاب و جريانهاى ايرانى و کردستانى برگزار گرديده‌‌‌ است. ديدگاهتان در رابطه با اين تجمعات چيست و خلق کرد بايد برنامه‌‌‌اش در اين نوع تجمعات و مسير گفتگوها چگونه‌‌‌ باشد?


پاسخ: در واقع اين تجمعاتى که‌‌‌ توسط شمارى از نيروهاى کوردستانى و ايرانى و شمارى از مخالفين سراسرى رژيم مستقر در اروپا و امريکا برگزار گرديده‌‌‌، نمى توان به‌‌‌ اين نيروهاى سراسرى همچون نيروهاى برجسته‌‌‌ و آلترناتيف رژيم ايران بنگريم، شمارى از اين جريانها کمترين نيرو و هوادار را در داخل ايران دارند و همچنين نيروهاى حضور دارند که‌‌‌ تاکنون برنامه‌‌‌هايشان شفاف نيست و حتى سرنگونى رژيم در برنامه‌‌‌هايشان مجهول است. براساس اطلاعات اوليه‌‌‌ى ما اينها در داخل خود کمترين اتفاق نظر و توافقى را دارند، به‌‌‌ همين خاطر اپوزسيون اينچنانى را موثر نمى دانيم. به‌‌‌ نظر من نيروهاى کوردستانى قبل از هر کارى بايد اتحاد و همفکرى در بين خود ايجاد نمايند و آن زمان با نيروهاى موثر و اصيل ايرانى که‌‌‌ در حقيقت داراى پايگاه‌‌‌ مردمى هستند، اتحاد و همفکرى و همپيمانى تشکيل دهند. در اين چهارچوب سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراى ملى مقاومت به‌‌‌ مثابه‌‌‌ بزرگترين و موثرترين نيروى سراسرى براى ارتباط و نزديکى که‌‌‌ مى تواند در راستاى سرنگونى رژيم آخوندى نقش حائز اهميتى را ايفا نمايد، مشاهده‌‌‌ مى شود.


12 سال و 1 ماه و 4 روز و 9 ساعت و 35 دقیقه پیش

مصاحـبه - ديدگاههاى سازمان خه‌بات در رابطه با مشکلات و اوضاع منطقه. ايران و کردستان

مصاحـبه - ديدگاههاى سازمان خه‌بات در رابطه با مشکلات و اوضاع منطقه. ايران و کردستان

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]