پنج‌شنبه 

16 سپتامبر2723
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

تاریخچە اعدام و چگونگی اجرای آن

تاریخچە اعدام و چگونگی اجرای آن

ریزان شهیدی پناه

ریزان شهیدی پناه

اعدام کە در تاریخ حقوق کیفری سنگین ترین مجازات بشری بە شمار می رود از دیرباز در جوامع وملت ها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشتە است. اولین سند تدوین شدە رسمی بە جا ماندە بە 18قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاە بابل باز میگردد. کشتن در قتلگاە انسانها عبارتند از دار زدن، تیرباران، سوزاندن دراتش، زندە بە گورکردن ،سربریدن،سنگسار، اتاق گاز، تزریق سم،خفە کردن، صندلی الکتریکی، گیوتین، شمع آجین 

مجازات اعدام در 106 کشور غیر قانونی است و در7 کشور اعدام فقط برای جرایم استثنا٠¸ی ودر شرایط خاص مجاز است مثلا دردوران جنگ . 

در 29 کشور مجازات اعدام درقانون است، ولی در10 سال گذشتە هیچکس اعدام نشدە و سیاست رسمی این است کە اعدام صورت نگیرد. 

درباقی کشورها ، یعنی 56 کشور، مجازات اعدام همچنان قانونی است و اعدام یا انجام میشود یاسیاست رسمی مبنی برلغو اعدام اعلام نشدە است. 

همە کسانی کە بە نوعی درگیر اجرای حکم اعدام هستند میگویند بعضی شب ها، بخصوص در مواقعی کە تب دارند کابوس اعدام و اعدامی هارا میبینند.اما درمراسم اجرای حکم اعدام چە اتفاقی می افتد کە مجریان حکم تامدتها این صحنە ها را فراموش نمیکنند . احکام اعدام معمولا درماەهای رمضان و محرم اجرانمیشود، اما بلاخرە روز پایان زندگی محکوم بە مرگ کە اغلب نیز چهارصبح است از راە میرسد، در مورد ساعت های اخر محکومان بە مرگ می گویند معمولا [24یا48] ساعت قبل از صبح چهارشنبە، اعدامی هارا از بند بە قرنطینە منتقل میکنند.خانوادە برای دیدار آخر وخدا حافظی بە زندان می ایند ودم صبح زندانی را برای اجرای حکم بە محوطە اعدام می برند 

ایران مسئول یک سوم کل اعدام ها در جهان است. 

رژیم ایران بعد از چین بیشترین تعداد اعدام در سال 2019 را بە خود اختصاص داده است. 

(اعدام کشتن عامدانه انسان هاست و مجازاتی جبران ناپذیر سیستمی شکست خورده است که ارتکاب جرم جلوگیری نمی کند) 

این بخشی از سخنان گوین نیوسام فرماندار ایالات کالیفرنیا در آمریکا است که عفوبین الملل گزارش جدید خود درباره ی اعدامها در جهان را با آن آغاز کرده است. 

(بیرحمانه، غیره انسانی و تحقیرآمیز) واژه هایی است که عفو بین الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده وبار دیگر خواستار لغو این مجازات شده است. 

عفوبین الملل دوم اردیبهشت ماه با انتشار گزارشی دربارە اعدامها درجهان اعلام کرد درسال 2019 میلادی دستکم (657 ) تن درجهان اعدام شدەاند. 

پس از چین ایران با (251) اعدام در رتبه دوم قرار گرفته ومسئول بیش از یک سوم اعدامهای ثبت شده در جهان است تنها کرونا نیست که می کشد. چرخەی بی رحمی در جوامع بشری شامل ساختار های اقتصادی مبتنی بر بی عدالتی، کشتارهای دولتی، اعدام های سیاسی وغیرسیاسی، جنگهای خانمانسوز، ترور و قتل های فردی و گروهی، تبعیض وخشونت در حق غیر خودی، بهرە کشی انسان از انسان، خشونت درحق طبیعت، تخریب محیط زیست و...  جان میلیون ها انسان را می گیرد. 

اعدام مصطفی سلیمی زندان سیاسی کرد در زندان سقزو بعد از او چند تن دیگر در کردستان تازە ترین قتل دولتی است کە درپی همە گیرشدن بیماری کرونا در ایران صورت گرفتند. این قتل هدف مشخصی را دنبال میکند زهر چشم گرفتن از همەی زندانیان سیاسی ومحکومین جرائم عادی کە جهت مصون ماندن از بیماری کرونا، خواهان مرخصی های موقت از زندان بودند ونیز پاسخی به مدافعان حقوق بشر و حقوق زندانیان است که این روزها به اشکال مختلف خواهان رسیدگی به وضع زندانها و آزادی زندانیان هستند 

سینامحمدی، لقمان احمدپور، شایان سعید پور و...از تازه ترین اعدامیهای کوردستانند 

  

 

 


3 سال و 7 ماه و 10 روز و 49 دقیقه پیش

تاریخچە اعدام و چگونگی اجرای آن

تاریخچە اعدام و چگونگی اجرای آن

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]